Home » news » ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว.

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว.

วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. ซึ่งผลคำวินิจฉัยวันนี้จะเป็นจุดเริ่มชี้ชะตาว่าโรดแมปเลือกตั้งจะเป็นไปในทิศทางใด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.มาตรา 91 – 96 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ ตามที่ สนช. ยื่นเรื่องมาโดยจะเป็นการอภิปรายในที่ประชุมและลงมติ ซึ่งตุลาการจะไม่ออกนั่งบัลลังก์

ขณะเดียวกันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 หรือไม่ และนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 35 (4) และ (5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย

ซึ่งการวินิจฉัยในวันนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากคำวินิจฉัยเกี่ยวกับกฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว.จะมีผลต่อกฎหมาย ส.ว.ว่าจะแก้ไขบางมาตราหรือทั้งฉบับ เพราะหากแก้ไขทั้งฉบับก็อาจกระทบต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

ขณะที่ในส่วนของกฎหมาย ลูกว่าด้วย ส.ส.จะทราบว่า คสช.ได้ชี้แจงเรื่องคำสั่ง ที่ 53/2560 อย่างไร รวมทั้งจะทราบว่าองค์คณะตุลาการจะนัดอภิปรายอีกหรือไม่ หรือจะนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติวันใด นอกจากผลมติร่าง ส.ว. แล้ว ต้องจับตาดูว่า ในร่าง กฎหมายลูก ส.ส. คสช. จะส่งคำชี้แจงมาหรือไม่.-สำนักข่าวไทย