Home » news » การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและกรอบการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,085 ล้านล้านบาทในปีงบประมาณ 2562 ในที่ประชุมเมื่อวานนี้นายโทษฎร์ศิริสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่าหลังการประชุม เขาเสริมว่างบประมาณและกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

จะครอบคลุม 55 รัฐวิสาหกิจภายใต้ 16 กระทรวงที่ได้นำส่งงบประมาณการลงทุนไปให้กับ NESDBกรอบงบประมาณประกอบด้วยงบประมาณการลงทุนที่เสนอไว้ที่ 5,058 ล้านล้านบาทและวงเงินเบิกจ่ายเงินลงทุนจริง 638.94 พันล้านบาทกำไรจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 117.11 พันล้านบาทโดยมีรายรับประมาณ 2,04 ล้านล้านบาทและคาดว่าจะมีรายจ่ายประมาณ 1,933 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2019